Welkom op Uitvaart-Deventer.nl

As uitstrooien

Het komt ook regelmatig voor dat nabestaanden er voor kiezen om de as van hun dierbare uit te strooien. Er zijn diverse plaatsen waar men de as kan uitstrooien. De belangrijkste regel die hierbij telt is dat je (officieel) eerst toestemming moet hebben van de eigenaar van de grond waarop je de as wilt uitstrooien. Iemand die de as wil uitstrooien in zijn eigen tuin hoeft dus niet om toestemming te vragen. Maar als iemand de as wil verstrooien in de tuin van de buurman dan moet de buurman daar eerst toestemming voor geven. Nou zal het niet vaak voorkomen dat mensen de as van hun dierbare willen uitstrooien in de tuin van de buren maar het komt uiteraard wel vaak voor dat nabestaanden dat willen doen op grond van de gemeente Deventer. De gemeente Deventer heeft daarom een aantal regels opgesteld om het uitstrooien van as in Deventer beheersbaar te houden.

APV Deventer


De gemeente Deventer heeft een aantal bepalingen opgenomen in de APV die gaan over het uitstrooien van as. Ze zijn te vinden in hoofdstuk afdeling 9. Hieronder de tekst uit de APV.

Afdeling 9. Verstrooiing van as

Artikel 5:35 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.
Artikel 5:36 Verboden plaatsen
  • 1. Incidentele asverstrooiing is verboden op:
  • a. verharde delen van de weg;
  • b. gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.
  • 2. Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.
  • 3. Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorgdraagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

Artikel 5:37 Hinder of overlast Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

As uitstrooien op begraafplaats of bij crematorium

Op bijna alle begraafplaatsen in Deventer en bij crematorium Steenbrugge is ruimte om as uit te strooien. Hier zijn speciale strooivelden voor as. Men kan er voor kiezen om de as te laten uitstrooien door een medewerker van de begraafplaats of het crematorium of men kan de as zelf verstrooien. Er zijn overigens wel kosten verbonden aan het uitstrooien van de as op een strooiveld. Informeer daarom vooraf bij de begraafplaats of het crematorium naar de tarieven. Kijk voor de contactgegevens in de hoofdstukken Begraafplaatsen in Deventer of Crematorium in Deventer.

Overlijden in regio Deventer melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206